Regulacje prawne dotyczące świadczenia usług transportu lądowego

Regulacje prawne dotyczące świadczenia usług transportu lądowego

Usługi transportowe regulowane są przez wiele aktów prawnych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Określają one m.in. zasady podejmowania i wykonywania zawodu przewoźnika, warunki umów przewozowych czy prawa i obowiązki przewoźnika. Znajomość regulacji jest konieczna dla właściwego funkcjonowania działalności związanej z transportem lądowym. Przedstawiamy najważniejsze ustawy i rozporządzenia dotyczące prawa transportowego.

Polskie regulacje prawne

Do najważniejszych źródeł prawa transportowego w Polsce zaliczyć należy:

 • Ustawę z dn. 6 września 2001 ro. o transporcie drogowym – określa m.in. zasady podejmowania i wykonywania krajowego oraz międzynarodowego transportu drogowego, tryb i warunki uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych, a także wykaz naruszeń i wysokość grzywny dla kierującego, osoby zarządzającej przedsiębiorstwem, osoby zarządzającej transportem w przedsiębiorstwie i podmiotu, który wykonuje przewóz drogowy,
 • Ustawę z dn. 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców – definiuje czas pracy kierowców, zasady stosowania norm związanych z okresem prowadzenia pojazdów, gwarantowanych i obowiązkowych okresów odpoczynku oraz obowiązki pracodawców w zakresie wykonywania przewozów drogowych,
 • Ustawę z dn. 20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym – reguluje m.in. zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, zasady ruchu na drogach publicznych, zasady i warunki kontroli ruchu drogowego, a także określa kary za łamanie powyższych przepisów,
 • Ustawę z dn. 15 listopada 1984 r. o prawie przewozowym – określa odpłatny przewóz osób i rzeczy wykonywany na podstawie umowy przez uprawnionych do tego przewoźników.

Regulacje prawa międzynarodowego

Coraz większy odsetek ogółu usług transportu lądowego stanowią przewozy międzynarodowe, które mają ogromne znaczenie dla gospodarki. Ich wyjątkowy charakter sprawia, że są one bardziej skomplikowane i złożone, dlatego muszą być regulowane odrębnymi przepisami – tłumaczy nasz rozmówca reprezentujący firmę LOGIUS EXPRESS, operatora logistycznego świadczącego usługi transportowe.

Przewozy międzynarodowe unormowane zostały wieloma aktami międzynarodowymi, w tym:

 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego,
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych,
 • Rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego,
 • Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym,
 • Konwencją o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie 19 maja 1956 r.,
 • Konwencją o Wspólnej Procedurze Tranzytowej (WPT),
 • Umową Europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie dnia 1 lipca 1970 r.,
 • Konwencją celną dotyczącą międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR z dnia 14 listopada 1975 r.,
 • Umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP) Dz. U. 1984 Nr 49 poz. 254.
 • Umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z 1957r.

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *