Czy można zmienić nieprzekraczalną linię zabudowy?

plan

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu można spotkać się z dwoma określeniami: nieprzekraczalna linia zabudowy lub obowiązująca linia zabudowy. Linie te wyznaczają obszar/miejsce, w którym na wybranym terenie, w przypadku nieprzekraczalnej linii, może być postawiony budynek a w przypadku obowiązującej linii zabudowy musi być posadowiony. Mogą mieć miejsce sytuacje, gdy mamy działkę budowlaną, ale wybrany przez nas projekt domu przekraczałby ustaloną linię zabudowy. Czy można zmienić nieprzekraczalną linię zabudowy w takim wypadku? Jak to zrobić?

Według definicji

Obowiązująca linia zabudowy  to linia wskazująca, gdzie na działce według warunków zabudowy lub planu miejscowego ma znaleźć się frontowa elewacja. Na mapie zaznacza się prostą linią z wypełnionymi kolorem trójkątami miejsce, w którym planowany budynek musi przylegać frontem do tejże linii od strony naniesionych trójkątów. We wcześniej sporządzanych dokumentach planistycznych można spotkać się też z nazwami: linia zabudowy nakazanej albo obligatoryjnej.

Z kolei  nieprzekraczalna linia zabudowy również jest na mapie oznaczana jako linia prosta, ale trójkąty przy linii nie są wypełnione kolorem. Jednak linia nieprzekraczalna ma na celu wyznaczyć miejsce, którego planowany na działce budynek nie może przekroczyć. Stąd też wzięła się jej nazwa. Również w tym wypadku linia wyznacza miejsce frontowej elewacji budynku. Inna stosowana nazwa nieprzekraczalnej linii zabudowy to maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy .

Aspekt prawny

O lokalizacji zabudowy na działce mówi też rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku dotyczącego warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dokument ten w paragrafie 12 mówi, kiedy istnieje możliwość przekroczenia minimalnej odległości budynków od granicy np. sąsiedniej działki. Jeżeli jest sporządzony to należy sięgnąć też do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy, ponieważ w nich znajdzie się informacja o zasadach na jakich może nastąpić na przekroczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy lub obowiązującej linii zabudowy.

Czy można zmienić nieprzekraczalną linię zabudowy?

Nieprzekraczalną linię zabudowy wyznacza się w danym miejscu z konkretnego powodu. Może to być odległość od sąsiedniej działki, drogi czy nawet słupów wysokiego napięcia. Określenie tej linii ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowania budynku oraz utrzymania jakość przestrzeni, w której ten budynek jest lokalizowany. Jednak może się zdarzyć, że podoba nam się projekt domu, który od frontu ma na przykład ganek, balkony czy nawet wykusze, które niestety będą musiały przekroczyć nieprzekraczalną linię zabudowy, ponieważ przykładowo na działce budynku nie da się już cofnąć w głąb. Co wtedy? Na pewno nie można sobie pozwolić na samowolę budowlaną i budowanie takiego budynku mimo wszystko.

Jeśli wiemy, że realizując dany projekt budynku, będziemy musieli przekroczyć nieprzekraczalną linię zabudowy, zawsze najpierw trzeba sprawdzić, czy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na to pozwolą. Gdy w decyzji znajdują się informacje, o tym, że wybrane elementy można zlokalizować poza nieprzekraczalną linią zabudowy, to jak najbardziej będzie można zrealizować taki projekt. Jeżeli jednak w decyzji nie ma takiej informacji, to niestety trzeba będzie projekt budynku zmodyfikować, aby żaden element tejże linii nie przekraczał. Możliwe jest również dokonanie zmiany wydanej decyzji lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłącznie w zakresie nieopowiadającej nam lokalizacji linii zabudowy. Zmiana tych dokumentów prowadzona jest jednak w takim samym trybie jak sporządzenie dokumentu, który chcemy zmienić. Oznacza to, że musi przejść pełną procedurę formalno prawną i nie da się tego zmienić od ręki.

Źródło: Zagospodarowanie przestrzenne Warszawa – Budplan.net

ubrania medyczne

Post Author: Redakcja

Redakcja portalu Wiadomosci24.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *